Samenvatting

Blijvend aan de top

De Nederlandse curatieve zorg behoort tot de beste ter wereld. De toegankelijkheid is goed en de kwaliteit van de geleverde zorg is van hoog niveau en wordt nog steeds beter. Uiteraard blijven we streven naar nog verdere verbeteringen van de zorg. De basis van het Nederlandse stelsel is solidariteit tussen ziek en gezond, tussen jong en oud en tussen arm en rijk.

Sinds 2010 is het stelsel, zoals al sinds 2006 werd beoogd, werkelijk veranderd van overheidgestuurd naar een stelsel dat gebaseerd is op private onderhandelingen. Binnen de publieke kaders die de overheid stelt op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid sluiten de NVZ-leden elk jaar overeenkomsten met zorgverzekeraars.

Nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatie komen in een steeds sneller tempo op ons af. Bijvoorbeeld de snelle ontwikkelingen op ict-gebied waardoor de positie van de patiënt/consument in hoog tempo verandert. Patiënten krijgen toegang tot hun eigen medisch dossier en meer mogelijkheden om onafhankelijk van plaats en tijd zelf hun lichaamsfuncties te meten en hierover te communiceren met hun zorgverlener. Dit alles heeft consequenties voor de manier waarop de zorg wordt georganiseerd, zowel in als buiten de instelling. Al deze ontwikkelingen worden in dit strategiedocument belicht en onderbouwd met feiten en analyses.

De spannende opdracht aan alle leden blijft om de blik onveranderd naar buiten te blijven richten. We kennen al veel goede voorbeelden en die laten we in dit document graag zien. Ze maken ons trots.

Vanuit de gesignaleerde en geanalyseerde trends komen de volgende prioriteiten van de NVZ-leden naar voren:

  1. Bepalen zorgportfolio: welke zorg wordt aangeboden, en welke niet, en wat zijn de sterke en onderscheidende punten van de instelling?
  2. Samenwerken: het ontwikkelen van een gezamenlijk plan met de zorgpartners in de regio waarin helder wordt bij wie en waar de patiënt in de keten wordt geholpen. Het gaat dan met name om de huisartsen, de overige eerstelijns aanbieders, de GGZ-instellingen en de verpleeg- en verzorgingshuizen.
  3. Betere informatie aan de patiënt: het ontsluiten van patiëntgegevens, zodat patiënten de beschikking krijgen over een begrijpelijk dossier en hierover onafhankelijk van tijd en plaats kunnen communiceren met het ziekenhuis.
  4. Transparantie: het bieden van inzicht in en informatie over de geleverde kwaliteit van zorg waarbij de nadruk ligt op de uitkomsten van de zorg.
  5. HRM: ontwikkelen van een strategisch HRM-plan inclusief een vertaling van strategisch HR-beleid naar strategisch opleidingsbeleid en de uitwerking hiervan voor artsen, verpleegkundigen en overige medewerkers.
  6. Scherp blijven sturen op rendement.

De agenda 2016 - 2020

Bestuur en bureau van de NVZ willen de ambities van de leden krachtig ondersteunen door te werken aan:

1. Verhelderen en verbeteren zorgstelsel

De NVZ is geen voorstander van de introductie van een nieuw stelsel, het huidige stelsel behoeft wel verbetering. De NVZ blijft initiatieven nemen om de verhouding met de zorgverzekeraars te optimaliseren. Verder ondersteunt de NVZ haar leden om een goed verkooptraject met heldere uitgangspunten te realiseren.

2. Standaardisering ict en bevorderen connectiviteit

Ict-ontwikkelingen, waaronder eHealth, kennen een stormachtig verloop. Om de samenwerking met andere zorgaanbieders en de communicatie met hen en individuele patiënten optimaal te laten verlopen zijn landelijke afspraken over connectiviteit en standaardisatie noodzakelijk.

3. Vereenvoudiging financiële regelgeving

administratieve organisatie van onze instellingen. Het werd daarbij ook duidelijk dat de huidige regelgeving vereenvoudigd moet worden. De komende jaren blijft het systeem bij voorkeur stabiel, waar mogelijk versimpeld, en gaat het meer ruimte bieden voor specifieke lokale afspraken. Over vijf jaar zijn controles achteraf zoveel mogelijk vervangen door horizontaal toezicht.

4. Financiële ruimte voor investeren

Al jaren wordt gesproken over financiële arrangementen die het mogelijk maken om snel in te spelen op veranderingen. De NVZ spreekt ook al langer met banken en verzekeraars over de noodzaak om afspraken te maken over werkkapitaal- financiering en financiering van investeringen op de lange termijn. De periode van praten is nu voorbij; er zijn concrete plannen nodig, anders heeft praten over structurele afschaling en substitutie weinig zin.

5. Oplossing voor problematiek dure medicijnen

De financiële kaders die zijn afgesproken met VWS waren tot 2015 net toereikend. We zijn in staat geweest om steeds efficiënter en zuiniger te werken, maar de grenzen zijn in zicht. De ontwikkeling van dure medicijnen maakt dat de kaders knellen. Hiervoor moet snel een oplossing komen.

6. Vereenvoudiging kwaliteitsmetingen

Het bieden van transparantie over de geleverde kwaliteit van zorg is vanzelfsprekend. Sterftecijfers zijn openbaar, gegevens over kwaliteit staan in ons Kwaliteitsvenster. Dat is positief, maar in 2015, het jaar van de transparantie, constateerden we dat de sector te maken heeft met een veel te hoge administratieve belasting, met name door indicatoren en kwaliteitsregistraties. De NVZ werkt intensief samen met veldpartijen om alle uitvragen te verbeteren en te versoberen en uitkomsten van zorg te meten en transparant te maken. De overheid heeft hierbij een regierol.

7. Menselijk kapitaal

Het permanent investeren in de ontwikkeling van medewerkers is een randvoorwaarde om snel te kunnen inspelen op veranderingen. Het is ook nodig voor een succesvolle verdere introductie van eHealth. De NVZ wil initiatieven zoals het subsidieproject Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg blijvend bevorderen. Ook goede arbeidsvoorwaarden en een passende cao zijn hiervoor essentieel.

8. Samenwerking met medisch specialisten

Met de Federatie Medisch Specialisten is intensieve samenwerking nodig op tal van gebieden. Om de problematiek van dure geneesmiddelen te kunnen oplossen, moet worden gekeken naar het opnemen van dure behandelingen in de richt- lijnen. En ook rond inzage in de kwaliteit van zorg zullen NVZ en Federatie samen optrekken. De samenwerking met medisch specialisten bedrijven wordt kritisch gemonitord. Van belang is dat bestuurders en medisch specialisten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en de veiligheid van zorg. Of samenwerking in aparte bedrijven voor dit doel het meest geschikt is, moet nog blijken. In ieder geval is doorontwikkeling nodig. We onderzoeken wat andere modellen, zoals het participatiemodel of dienstverband, de komende jaren te bieden hebben.

9. Kennismakelaar

Tot slot blijft de NVZ als brancheorganisatie voor haar leden de rol van kennismakelaar vervullen door het verspreiden van best practices en mooie initiatieven, bijvoorbeeld op het vlak van opleidingen, duurzaamheid, preventie en gezondheidsvaardigheden.